AHİYAN

Ahilik Kültürünü Tanıtım Sitesi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Bacıyan-ı Rum
BACIYAN-I RUM

Ebe Ana

Yazdır PDF

Domaniç Osmanlı Devletinin kuruluşunda en önemli merkezlerden biri ve belki de birincisidir. Zira bu cihan devletinin hazırlığı Domaniç'te yapılmış, mayası burada atılmıştır, Oğuz soyunun bütün güzellikleri ortaya çıkarılmış, temiz ve riyasız âdil bir sistem kurulmuştur. Domaniç halkı, kuruluşla ilgili hatıra ve efsaneleri çok canlı olarak yaşatmaktadır. Öyle ki, Domaniç'e geldiğinizde sizi Osmanlı nostaljisi sarar. Her tarafta efsaneler yaşar. Domaniç güreşleri, Hayme Ana, Beşik Çamı, Ermeni Beli, İkizce Savaşı, Sivri, Osman Bey'in Doğumu, Iktalar, Karakeçili Türkmenleri... gibi pek çok .. yaşamaya başlarsınız.

Bu yazımızda Domaniç-Saruhanlar köyünde türbesi bulunan Ebe Ana efsanesinden basedeceğiz: Saruhanlar Kalesi tarihte Orinas Kalesi olank zikredilir. Rumu, Bizans'a geçmiştir. Türkler, Domaniç'te yoğunlaşmaya Çarşamba ve Saruhanlar yöresinde başlanmıştır. Zira Çarşamba'da başpiskoposluk, Saruhanlar'da ise kale bulunmaktadır. Bu durum "Türk Fetih Siyaseti"ne çok uygundur. Çünkü Türk fethinde meskun mahallin hemen yanında çadırlar kurulur, kilisenin yakınına cami yapılır, kalenin etrafına yerleşirdi. Böylece gayet barışçı ve örnek davranışlar sergilenerek fetih gerçekleştirilirdi.

Ebe Ana

Hayme Ana, Kayı Boyu ile Çarşamba'da, Ebe Ana Avşar boyu ile Saruhanlar'a yerleşmişlerdir. Bu iki kutlu Ana toprağı "Vatan" yapmamızda önemli görev görmüşlerdir, Vatan ve ana.. Orinos tekfuru Türklerin bölgeye yerleşmelerini kendisi açısından tehlikeli görmekte, ancak onlarla çatışmaya girmekten çekinmektedir. Çünkü bir saldırı halinde Türkler doğrudan kaleyi hedef alacak ve tekfurun hakimiyeti son bulacaktı.

Devamını oku...
 

Anadolu’da Bir Kadın Teşkilâtı : Bâcıyân-ı Rûm

Yazdır PDF


ANADOLU BACILARI

Bacıyan-ı Rum / Anadolu BacılarıOsmanlı Devleti'nin kuruluşunda, Türk unsurla­rın ne türden fedakarlıklar yaptıkları ve nasıl insanüs­tü bir gayret sarfettikleri, bu­günden bakılınca daha da netlik kazanıyor. Adeta ''kellele­rini koltuklarına alarak'' Anadolu'nun yeniden İslamlaşması ve Türkleşmesi için çaba sarfeden pek çok Teşkilâtın içinde biri var ki, bir yönüyle benzerlerinden kesin olarak ayrılıyor: Bâcıyân-ı Rûm. Fatma Bacı isminde ve Hacı Bektaş-ı Ve­li hazretlerine yakınlığı ile bilinen tasav­vuf ehli bir kadının önderliğinde kurulan bu kadın Teşkilâtı, özellikle İslamlaştır­ma çalışmalarına aktif olarak katılması ve asker Teşkilâtında kilit roller üstlen­mesiyle, modem anlamda bir ''sivil inisiyatif örgütünün'' belki de en sağlam ör­neklerinden birini teşkil ediyor. Bâcıyân-­ı Rûm, Anadolu'da faaliyet gösterirken o dönem Avrupa'sının, kadınlarını engizis­yon mahkemelerinde susturmayı marifet zannetmesi de ayrıca şayan-ı dikkattir.  

Türk tarihinde ilk kez Âşıkpaşazâde'nin XIII. yüzyıl Anado­lu'sunda varlığından bahsettiği Bâcıyân-­ı Rûm (Anadolu Bacıları) Teşkilâtı, tari­himizin en ilginç konularından biridir. Âşıkpaşazâde, Osmanlı Devleti'nin ku­ruluşunda rolleri olan dört taifeden bah­sederken, “... ve hem de bu Rûm'da dört taife vardır: Kim misafirler içinde anılır biri Gaziyân-ı Rûm ve biri Abdalân-ı Rûm ve biri Bâcıyân-ı Rûm ve biri Ahiyân-ı Rûm...” şeklinde sıralamış, üçüncü sırada Anadolu Bacıları Teşkilâtından bahsetmiştir. Müellif de­vamla, “...imdi Hacı Bektaş, bunların içinden Bâciyân-ı Rûm'u ihtiyar etti kim Hatun Ana'dır anı kız edindi...” diye kaydeder[1]. Âşıkpaşazâde, bu Teşkilât ile ilgili kitabının sadece bir yerinde bahse­diyor, fazla bilgi vermiyor.
 

Devamını oku...